Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) lub firmy prywatne. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Urządzanie lasu jest dziedziną gospodarki zajmującą się użytecznością społeczną  lasów oraz zachowaniem ich ciągłości. Łączy osiągnięcia i wiedzę z zakresu hodowli lasu, ochrony, użytkowania lasu a także geodezji leśnej i łowiectwa. Urządzanie lasu oparte jest zarówno na przyrodniczych jak i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej. 
 
Plan urządzania lasu (PUL) jest, podstawowym, najważniejszym dokumentem sporządzanym dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. PUL jest podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw środowiska. 
Aktualnie PUL poddawany jest  procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacjom społecznym.
 
 
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
 
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.
 
Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).
Obowiązujący dla naszego Nadleśnictwa Plan Urządzania Lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.