Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to sposób wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody - ważnych z punktu widzenia całej Europy. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale daje merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych w skali kontynentu. Polega na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki wymienione w dwóch dyrektywach:
  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG) – tworzy się na jej podstawie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) - na jej podstawie tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.
Obecnie w Polsce mamy:
  • 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – zajmują one 15,6% pow.
  • 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO) – zajmują one 11,05% pow. kraju.
Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.
 
Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych na gruntach Nadleśnictwa Żagań
 
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 powstała w celu zapewnienia trwałego istnienia wybranych, często zagrożonych ekosystemów oraz ginących gatunków roślin i zwierząt. Zarówno Dyrektywa Ptasia jak i Dyrektywa Siedliskowa dały szansę utworzenia obszarów ochrony ptaków oraz ochrony siedlisk. 
 
Na terenie Nadleśnictwa Żagań wyznaczone są trzy obszary Natura 2000:
  • PLB020005 Bory Dolnośląskie - ostoja ptasia, obejmuje jeden z największych w zachodniej Polsce kompleks leśny – Bory Dolnośląskie.  Na obszarze ostoi lęguje ok. 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Ostoja ptasia Bory Dolnośląskie na tle Nadleśnictwa Żagań

 

  • PLH 080046 Małomickie Łęgi - ostoja siedliskowa, obejmuje dolinę środkowego biegu rzeki Bóbr na odcinku od miasta Szprotawa do południowo-wschodnich granic miasta Żagania. Na tym odcinku rzeka Bóbr w znacznym stopniu zachowała swój naturalny charakter. W ostoi zarejestrowano 7 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Ostoja siedliskowa Małomickie Łęgi na tle Nadleśnictwa Żagań

  • PLH 020050 Dolina Dolnej Kwisy  - ostoja siedliskowa, (Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty) obejmuje dolinę rzeki Kwisy od Nowogrodźca po ujście do rzeki Bóbr. Na tym odcinku rzeka Kwisa w znacznym stopniu zachowała swój naturalny charakter. W ostoi zarejestrowano 16 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Należący do Nadleśnictwa Żagań (na terenie leśnictw Trzebów i Łozy), zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. obszar ma powierzchnię 158,99 ha.

Ostoja siedliskowa Dolina Dolnej Kwisy na tle Nadleśnictwa Żagań