Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

                Nadleśnictwo Żagań, ul. Żarska 14, 68-100 Żagań

Wejście główne do budynku Nadleśnictwa Żagań znajduje się od strony ul. Żarskiej 14. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście znajdujące się z tyłu budynku administracyjno-biurowego, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Wejście główne prowadzi do przestronnego korytarza, przy którym znajduje się sekretariat nadleśnictwa.  

Na terenie przylegającym do budynku Nadleśnictwa Żagań, jest możliwość parkowania pojazdów. Nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która dociera na 1 oraz 2 piętro budynku. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość piętra , a wejścia do biur są bez progów. Drzwi i przejścia posiadają szerokość minimalną 90 cm, co umożliwia skorzystanie przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na parterze budynku, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku, nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych, które ułatwiają poruszanie się osobom słabowidzącym i niewidomym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem +48 68 368 19 50 lub poprzez e-mail: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl