Lista aktualności Lista aktualności

ŁOSIE W ŻAGAŃSKICH LASACH

Od kilku lat na terenie leśnictwa Mirostowice zaczęto obserwować największego w Polsce przedstawiciela jeleniowatych - łosia.

Od kilku lat na terenie leśnictwa Mirostowice zaczęto obserwować największego w Polsce przedstawiciela jeleniowatych - łosia. Pierwsze obserwacje tego gatunku miały miejsce na jednym z polowań zbiorowych w trakcie którego z miotu na linię myśliwych wyszedł byk (łopatacz). Wzbudził on niemały podziw bowiem od wielu lat na tych terenach gatunek ten nie był widywany, a dodatkowo forma poroża była imponująca. Początkowo sądzono, że jest to spotkanie łosia, który obrał sobie określony azymut i przypadkowo zawitał do żagańskich lasów. Jednakże w latach kolejnych spotkania te zaczęły być coraz częstsze, co potwierdzało tezę, że łosie osiedliły się w okolicznych lasach. Widywano rokrocznie zarówno osobniki dorosłe jak i łoszaki. W związku z tym  w 2014r. przy wykonywaniu wiosennej oceny liczebności i struktury populacji zwierząt łownych gatunek został wykazany. Łosie upodobały sobie obszar gdzie nie brakuje terenów silnie uwilgotnionych. Również zrealizowane przez Nadleśnictwo Żagań inwestycje związane z odbudową zbiorników retencyjnych oraz regeneracją ekosystemów mokradłowych przyczyniły się do poprawy biotopów, w których łosie chętnie bytują.