Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Do użytków ekologicznych zaliczamy:
  • naturalne zbiorniki wodne,
  • oczka wodne,
  • kępy drzew i krzewów,
  • bagna, 
  • torfowiska,
  • wydmy,
  • starorzecza,
  • skarpy,
  • siedliska przyrodnicze,
  • stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów.
Na terenie Nadleśnictwa Żagań istnieje jeden użytek ekologiczny "Łąki nad Olszą" położony w leśnictwach Podlaski i Kowalice.
Celem utworzenia użytku było zachowanie otwartego charakteru łąk występujących wewnątrz zwartego kompleksu leśnego. Jest to jeden z większych uzytków ekologicznych – jego powierzchnia wynosi 132,49ha. Utworzony został w 2006r. Jest on corocznie wykaszany co zapewnia doskonałą bazę pokarmową dla zwierząt leśnych.